Benefits of shiv tandav strotram

Benefits of shiv tandav strotram, how to recite Tandav Stotra, meanings of divine hymns,  शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित, Listen the praise of shiva .

The solution of fear problem, remedy of weak personality is recitation of powerful verses written by RAVANA, He is one of the supreme Devotee of lord Shiva  and had compelled the deities to live with him. Ravana has composed verses to please Lord Shiva, which is very powerful and divine. It is known as SHIV TANDAV STROTRAM. One can feel the energy of this divine verses by listening it. Our mind and body fill with energy by listening and reciting the verses of tandav strotram. Devotees of lord shiva like to hear and chant this strotram daily.  The one who recites it gets everything in this life like wealth, splendor, health, prosperity, name, fame, power etc.

Whatever be the problem in life, if someone recites it continuously for 40 days, then by the grace of Lord Shiva, his wish gets fulfilled.

Astrologers also recommend  to recite shiv tandav strotram to make life successful. Please mahadev with this divine mantras.

Benefits of shiv tandav strotram
Benefits of shiv tandav strotram

जानिए शिव तांडव स्त्रोत के फायदे हिंदी में 

Let us know what are the benefits of reciting Shiva Tandav Stotra as per astrology?

 1. If anyone is facing money problem then do worship shiva with these divine verses.
 2. If anyone is passing through any kind of FEAR PROBLEM then do chant it loudly.
 3. One can overcome from stress by reciting this daily.
 4. Those who hesitate to talk to people can get there confidence by reciting Shiva Tandav Stotra.
 5. If anyone want spiritual growth then also get beenefit.
 6. The development of brain power starts with its recitation.

Read About Shivashtak Benefits

Let us know how Shiva Tandava Stotra was composed? Benefits of shiv tandav strotram

It is believed that once Ravana lifted Mount Kailash to take it to Lanka, then Lord Shiva slightly pressed the mountain with his thumb, so that the mountain remained the same, but Ravana’s hand was buried under the mountain, then Ravana sang the praises of Mahadev, which we all know today by the name of Shiva Tandava Stotram.

हिंदी में पढ़िए शिव तांडव स्त्रोत के फायदे 

॥ अथ रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र ॥

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले 

गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्‌।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं 

चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ॥१॥

Shiv Tandav Stotra

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी ।

विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ।

धगद्धगद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके

किशोरचंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं ॥2॥

Benefits of shiv tandav strotram

धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर-

स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मानमानसे ।

कृपाकटा क्षधारणी निरुद्धदुर्धरापदि

कवचिद्विगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥3॥

Benefits of shiv tandav strotram

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा 

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।

 मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे 

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥4॥

Benefits of shiv tandav strotram

सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर-

प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः ।

भुजंगराज मालया निबद्धजाटजूटकः

श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः ॥5॥

Shiv Tandav Stotra

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा 

निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। 

सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं

 महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः॥6॥

Benefits of shiv tandav strotram

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल 

द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके।

धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक 

प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥7॥

नवीन मेघ मंडली निरुद्धदुर्धरस्फुर-

त्कुहु निशीथिनीतमः प्रबंधबंधुकंधरः ।

निलिम्पनिर्झरि धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः

कलानिधानबंधुरः श्रियं जगंद्धुरंधरः ॥8॥

Benefits of shiv tandav strotram

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा 

वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्। 

स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 

गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे॥9॥

अगर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी-

रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌ ।

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं

गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥10॥

Benefits of shiv tandav strotram

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस 

द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्।

 धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल 

ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥11॥

 दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् 

गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। 

तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 

समं प्रव्रितिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम॥12॥

Benefits of shiv tandav strotram

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् 

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्। 

विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः 

शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥13॥

निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मौलमल्लिका-

निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः ।

तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिशं

परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां चयः ॥14॥ Benefits of shiv tandav strotram

प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी

महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना ।

विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिकध्वनिः

शिवेति मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥15॥

Shiv Tandav Stotra

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं

पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌ ।

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नांयथा गतिं

विमोहनं हि देहना तु शंकरस्य चिंतनम ॥16॥

पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं

यः शम्भूपूजनमिदं पठति प्रदोषे ।

तस्य स्थिरां रथगजेंद्रतुरंगयुक्तां

लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥17॥

॥ इति शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥

Shiv Tandav Stotra with meaning, Benefits of reciting rawan written Shiv Tandav Stotra, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित .

What is the best way to recite Tandav Stotram ?

 • It is best to recite it in the morning or in Pradosh period i.e. in the evening as per astrology.
 • First offer dhoop, deep and naivedya to Lord Shiva.
 • After this, recite Shiva Tandav Stotra by singing it.
 • Dancers can dance with tandav strotram for immense benefit.
 • After the recitation, meditate on Shiva and offer your prayers.
Benefits of shiv tandav strotram

Meaning of shiv tandav strot in english :

 1. Shiva’s throat is sacred with the water flowing from his hair, and the snakes around his neck are adorning the necklace and the divine sound of dummut dummut dummut emanating from the damaru, Lord Shiva is performing the auspicious tandava dance, May he bless us all……Shiv tandav strot meaning in english.
 2.  I have a keen interest in Shiva, whose head is adorned with the undulating streams of the ethereal river Ganges, rising deep into the tangled locks of his hair? Whose head is ignited with a dazzling fire, and who wears a crescent moon ornament on his head. Shiv tandav strot meaning in english.
 3. May my mind be fixed on Lord Shiva and seek happiness, all beings in the wonderful universe, whose consort is Parvati, the daughter of Parvatraj, who, by her compassionate gaze, controls the extraordinary calamity that pervades everywhere, and Those who wear the divine worlds as their dress. Shiv tandav strot meaning in english.
 4. May I find unique happiness in Lord Shiva, who is the savior of all life, the hood of his crawling snake is reddish-brown and the gem is shining, it is spreading various colors on the beautiful faces of the goddesses of the directions, who are hugely drunk. It is covered with a sparkling scarf made of elephant skin. Shiv tandav strot meaning in english.
 5. Benefits of shiv tandav strotram
 6. May Lord Shiva bless us, Whose crown is the moon, Whose hair is tied with the necklace of a red serpent, Whose foot is darkened by the flow of flower dust, which falls from the heads of Indra, Vishnu and other gods. Shiv tandav strot meaning in english.
 7. From the tangled strands of the hair of Shiva, who destroyed Kamadeva with the spark of fire burning on his head, who is revered by the lords of all the gods, who is adorned with the crescent moon.
 8. I am interested in Lord Shiva, who has three eyes, who devoured the mighty Kamadeva, the surface of his fierce head burns with the sound of thunder, he is the only artist who can charm the mind of Parvati, the daughter of the king of mountains. are skilled. Shiv tandav strot meaning in english.
 9. May Lord Shiva bless us, He bears the burden of the whole world, Whose beauty is the moon, Who has the supernatural river Ganges, Whose neck is black like the midnight of a new moon covered with layers of clouds. Shiv tandav strot meaning in english.
 10. I pray to Lord Shiva, whose throat is tied with the brilliance of the temples, hanging with the grace of blue lotus flowers in full bloom, which looks like the blackness of the universe. The one who killed Kamadeva, the one who destroyed Tripura, the one who destroyed the bonds of worldly life, the one who ended the sacrifice, the one who destroyed the Andhaka Daitya, the one who kills the elephants, and the one who defeated Yama, the god of death. did. Shiv tandav strot meaning in english.
 11. Benefits of shiv tandav strotram
 12. I pray to Lord Shiva, around whom the bees keep flying. Because of the sweet aroma of honey coming from the beautiful bunches of auspicious Kadamba flowers, who is the one who kills Kamadeva, who has ended Tripura, who has destroyed the bonds of worldly life, who has put an end to Bali, who destroys the dark demon. Kiya, the one who kills the elephants, and who defeated Yama, the god of death.
 13. Shiva, whose tandava dance is in rhythm with the dhimid dhimid loud sound of the drums, whose great head is ignited, that fire is spreading due to the snake’s breath, swirling round and round in the majestic sky. 
 14. When will I be able to worship Lord Sadashiva, the eternal benefic deity, who maintains equanimity towards emperors and people, towards the straw of grass and lotus, towards friends and enemies, the most valuable gem and heap of dust, To the snake and the necklace and to the various forms in the world?
 15. When can I be happy, living in a cave near the supernatural river Ganges, with my hands tied all the time on my head, washing away my tainted thoughts, chanting the Shiva mantra, with great head and lively eyes Dedicated to God. 
 16. Whoever reads, memorizes and recites this stotra becomes eternally holy and gets the devotion of the great Guru Shiva. There is no other way or way for this devotion. Just the thought of Shiva removes the illusion.
 17. Benefits of shiv tandav strotram
 18. After the worship is over in the evening, the one who recites this Shiva Tandava Stotra sung by Ravana, Lord Shankar bestows the man with a stable property consisting of chariots, elephants, horses. 
 19. By simply reciting or listening to this excellent Shiva Tandava Stotra, the living being becomes pure, becomes established in the Supreme Guru Shiva and becomes free from all kinds of illusions.
 20. At the end of Shiv Pujan in the morning, Lakshmi remains stable by singing this Ravana’s Shivtandavastotra and the devotee is always full of wealth like chariots, yards, horses etc.
Benefits of shiv tandav strotram
#ShivTandavStotram #TandavMusic #ShivTandav , #ShivTandav, #Tandav, #TandavMusic, #FullEnergeticMusic, #IndianEnergeticMusic.
If you are in search of astrologer to know about your personal and professional life then do contact for best horoscope reading.
 • Consult horoscope reader to know about power planets in birth chart. 
 • Know about your love life through vedic astrology.
 • Know about lucky gems stones.
 • which pooja is good for you?
 • Best time for marriage, career guidance.
 • Solutions of problems through vedic astrology.

Benefits of shiv tandav strotram, how to recite Tandav Stotra, meanings of divine hymns, शिव तांडव स्त्रोत अर्थ सहित, Listen the praise of shiva .

Leave a comment

If you want any type of astrology guidance then don't hesitate to take PAID ASTROLOGY SERVICE.

Testimonials

I have done all 3 Suggestions and due to faith on you sir. I have heart infection which haven't found for last 50 days after having lot of test with the help of advance machine. But just after doing your upaay, the next day i admitted in hospital and the same doctor found the disease and treatment at same night. So sir you can now think about the level of trust and faith which make me belive this.

client 1
client

Sumit Vasist, Delhi

I used to spend some time with him in doing spiritual discussions which helps me a lot in taking decisions in my personal and professional life. I will definitely recommend everyone to talk once with astrologer Om Prakash who has in depth knowledge of both astrology and spiritual science. He is a very good mentor, astrologer ad a nice person. I will seek advise every time whenever i need

client 1
client

Piyush Kaothekar

sir from the time i got your web address i am just getting addicted to it, Sir from the time i came to understand about Indian astrology i wanted to get in touch with Indian astrologer to get help for my self but i could not get it and now you started helping me i am very grateful to you. sir i am so desperate to get rid of my loans. Sir please remember me in your prayer. and i need a lot more of your help. Great Job by u

client 1
client

Vernon