Rudra Kawacham to fulfill wishes

Rudra Kawacham to fulfill wishes,  Benefits of रुद्र कवचम्, Shree Rudra Kavacham Lyrics in Sanskrit and english. 

Rudra Kawacham to fulfill wishes: Mention of a very powerful armor is given in Skandapurana, whose name is Rudra Kavacham. This powerful armor has been created by sage Durvas ji. Any problem in life can be solved only by regular recitation of Rudra Kavacham.

There are many benefits of reciting Rudra Kavach:

Recitation of Rudra kawach opens the way for wealth to those who want money, those who want children get children, enemies are defeated, negativity ends in life, patient gets rid of diseases, Native can get Respect and fame in society, those who girl child can get,  those who recite it with the desire of salvation can get.

Therefore, Rudra Kavach should be recited regularly with full devotion and faith.

Rudra Kawacham to fulfill wishes

Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् || || Rudra Kavach

॥ अथ श्री रुद्रकवचम् ॥

ॐ अस्य श्री रुद्र कवच स्तोत्र महा मंत्रस्य

दूर्वासऋषिः अनुष्ठुप् छंदः त्र्यंबक रुद्रो देवता

ह्राम् बीजम् श्रीम् शक्तिः ह्रीम् कीलकम्म

म मनसोभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः

ह्रामित्यादिषड्बीजैः षडंगन्यासः ॥

॥ अथ ध्यानम् ॥

शांतम् पद्मासनस्थम् शशिधरमकुटम्पं

चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् शूलम् वज्रंच खड्गम्प

रशुमभयदम् दक्षभागे महन्तम् ।

नागम् पाशम् च घंटाम् प्रळय हुतवहम्सां

कुशम् वामभागे नानालंकारयुक्तम्स्फ

टिकमणिनिभम् पार्वतीशम् नमामि ॥ Rudra Kawacham to fulfill wishes

॥ दूर्वास उवाच ॥

प्रणम्य शिरसा देवम् स्वयंभु परमेश्वरम् ।

एकम् सर्वगतम् देवम् सर्वदेवमयम् विभुम् ।

रुद्र वर्म प्रवक्ष्यामि अंग प्राणस्य रक्षये ।

अहोरात्रमयम् देवम् रक्षार्थम् निर्मितम् पुरा ॥

रुद्रो मे जाग्रतः पातु पातु पार्श्वौहरस्तथा ।

शिरोमे ईश्वरः पातु ललाटम् नीललोहितः ।

नेत्रयोस्त्र्यंबकः पातु मुखम् पातु महेश्वरः ।

कर्णयोः पातु मे शंभुः नासिकायाम् सदाशिवः ।Rudra Kawacham to fulfill wishes

वागीशः पातु मे जिह्वाम् ओष्ठौ पात्वंबिकापतिः ।

श्रीकण्ठः पातु मे ग्रीवाम् बाहो चैव पिनाकधृत् ।

हृदयम् मे महादेवः ईश्वरोव्यात् स्सनान्तरम् ।

नाभिम् कटिम् च वक्षश्च पातु सर्वम् उमापतिः ।

बाहुमध्यान्तरम् चैव सूक्ष्म रूपस्सदाशिवः ।

स्वरंरक्षतु मेश्वरो गात्राणि च यथा क्रमम्व ।

ज्रम् च शक्तिदम् चैव पाशांकुशधरम् तथा ।

गण्डशूलधरान्नित्यम् रक्षतु त्रिदशेश्वरः ।

प्रस्तानेषु पदे चैव वृक्षमूले नदीतटे ।

संध्यायाम् राजभवने विरूपाक्षस्तु पातु माम् ।Rudra Kawacham to fulfill wishes

शीतोष्णा दथकालेषु तुहिनद्रुमकंटके ।

निर्मनुष्ये समे मार्गे पाहि माम् वृषभध्वज ।

इत्येतद्द्रुद्रकवचम् पवित्रम् पापनाशनम् ।

महादेव प्रसादेन दूर्वास मुनिकल्पितम् ।

ममाख्यातम् समासेन नभयम् तेनविद्यते ।

प्राप्नोति परम आरोग्यम् पुण्यमायुष्यवर्धनम्वि ।

द्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् ।

कन्यार्थी लभते कन्याम् नभय विन्दते क्वचित् ।

अपुत्रो लभते पुत्रम् मोक्षार्थी मोक्ष माप्नुयात् ।

त्राहि त्राहि महादेव त्राहि त्राहि त्रयीमय ।

त्राहिमाम् पार्वतीनाथ त्राहिमाम् त्रिपुरंतक ।

पाशम् खट्वांग दिव्यास्त्रम् त्रिशूलम् रुद्रमेवच ।Rudra Kawacham to fulfill wishes

नमस्करोमि देवेश त्राहिमाम् जगदीश्वर ।

शत्रु मध्ये सभामध्ये ग्राममध्ये गृहान्तरे ।

गमनेगमने चैव त्राहिमाम् भक्तवत्सल ।

त्वम् चित्वमादितश्चैव त्वम् बुद्धिस्त्वम् परायणम् ।

कर्मणामनसा चैव त्वंबुद्धिश्च यथा सदा ।

सर्व ज्वर भयम् छिन्दि सर्व शत्रून्निवक्त्याय ।

सर्व व्याधिनिवारणम् रुद्रलोकम् सगच्छति ।

रुद्रलोकम् सगच्छत्योन्नमः ॥

॥ इति स्कंदपुराणे दूर्वास प्रोक्तम् रुद्रकवचम् सम्पूर्णम् ॥

|| Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् ||  Rudra Kavach||

रूद्र कवच के फायदे क्या है ?

Rudra Kawacham to fulfill wishes: Rudra Kavacham in English

ōṁ asya śrī rudra kavaca stōtra mahāmantrasya dūrvāsar̥ṣiḥ anuṣṭhup chandaḥ tryambaka rudrō dēvatā hrāṁ bījaṁ śrīṁ śaktiḥ hrīṁ kīlakaṁ mama manasō:’bhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ

hrāmityādi ṣaḍbījaiḥ ṣaḍaṅganyāsaḥ ||

Dhyānam

śāntaṁ padmāsanasthaṁ śaśidharamakuṭaṁ pañcavaktraṁ trinētraṁ |

śūlaṁ vajraṁ ca khaḍgaṁ paraśumabhayadaṁ dakṣabhāgē vahantaṁ |

nāgaṁ pāśaṁ ca ghaṇṭāṁ pralaya hutavahaṁ sāṅkuśaṁ vāmabhāgē |

nānālaṅkārayuktaṁ sphaṭikamaṇinibhaṁ pārvatīśaṁ namāmi ||

||dūrvāsa uvācha||

praṇamya śirasā dēvaṁ svayambhuṁ paramēśvaraṁ |

ēkaṁ sarvagataṁ dēvaṁ sarvadēvamayaṁ vibhum || 1 ||

rudra varma pravakṣyāmi aṅga prāṇasya rakṣayē |

ahōrātramayaṁ dēvaṁ rakṣārthaṁ nirmitaṁ purā || 2 ||

rudrō mē jāgrataḥ pātu pātu pārśvau harastathā |

śirō mē īśvaraḥ pātu lalāṭaṁ nīlalōhitaḥ || 3 ||

nētrayōstryambakaḥ pātu mukhaṁ pātu mahēśvaraḥ |

karṇayōḥ pātu mē śambhuḥ nāsikāyāṁ sadāśivaḥ || 4 ||

|| Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् ||  Rudra Kavach||

vāgīśaḥ pātu mē jihvāṁ ōṣṭhau pātvambikāpatiḥ |

śrīkaṇṭhaḥ pātu mē grīvāṁ bāhūn-ścaiva pinākadhr̥t || 5 ||

hr̥dayaṁ mē mahādēvaḥ īśvarōvyāt stanāntaraṁ |

nābhiṁ kaṭiṁ ca vakṣaśca pātu sarvaṁ umāpatiḥ || 6 ||

bāhumadhyāntaraṁ caiva sūkṣma rūpassadāśivaḥ |

svaraṁ rakṣatu sarvēśō gātrāṇi ca yathā kramam || 7 ||

vajraśaktidharaṁ caiva pāśāṅkuśadharaṁ tathā |

gaṇḍaśūladharaṁ nityaṁ rakṣatu tridaśēśvaraḥ || 8 ||

|| Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् ||  Rudra Kavach||

prastānēṣu padē caiva vr̥kṣamūlē nadītaṭē |

sandhyāyāṁ rājabhavanē virūpākṣastu pātu mām || 9 ||

śītōṣṇā dathakālēṣu tuhinadrumakaṇṭakē |

nirmanuṣyē samē mārgē pāhi māṁ vr̥ṣabhadhvaja || 10 ||

ityētaddrudrakavacaṁ pavitraṁ pāpanāśanaṁ |

mahādēva prasādēna dūrvāsa munikalpitam || 11 ||

mamākhyātaṁ samāsēna na bhayaṁ tēnavidyatē |

prāpnōti paramā:’rōgyaṁ puṇyamāyuṣyavardhanam || 12 ||

|| Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् ||  Rudra Kavach||

vidyārthī labhatē vidyāṁ dhanārthī labhatē dhanaṁ |

kanyārthī labhatē kanyāṁ na bhayaṁ vindatē kvacit || 13 ||

aputrō labhatē putraṁ mōkṣārthī mōkṣamāpnuyāt |

trāhi trāhi mahādēva trāhi trāhi trayīmaya || 14 ||

trāhimāṁ pārvatīnātha trāhimāṁ tripurantaka |

pāśaṁ khaṭvāṅga divyāstraṁ triśūlaṁ rudramēva ca || 15 ||

namaskarōmi dēvēśa trāhi māṁ jagadīśvara |

śatrumadhyē sabhāmadhyē grāmamadhyē gr̥hāntarē || 16 ||

|| Rudra Kavacham || रुद्र कवचम् ||  Rudra Kavach||

gamanāgamanē caiva trāhi māṁ bhaktavatsala |

tvaṁ citvamāditaścaiva tvaṁ buddhistvaṁ parāyaṇam || 17 ||

karmaṇāmanasā caiva tvaṁ buddhiśca yathā sadā |

sarva jvara bhayaṁ chindi sarva śatrūnnivaktyāya || 18 ||

sarva vyādhinivāraṇaṁ rudralōkaṁ sa gacchati

rudralōkaṁ sagacchatyōnnamaḥ ||

|| iti skandapurāṇē dūrvāsa prōktaṁ śrī rudra kavachaṁ sampūrṇam ||

Recitation of Rudra kawach opens the way for wealth to those who want money, those who want children get children, enemies are defeated, negativity ends in life, patient gets rid of diseases, Native can get Respect and fame in society, those who girl child can get,  those who recite it with the desire of salvation can get.

Therefore, Rudra Kavach should be recited regularly with full devotion and faith.

Rudra Kawacham to fulfill wishes,  Benefits of रुद्र कवचम्, Shree Rudra Kavacham Lyrics in Sanskrit and english, Shiv Kavacham

Leave a comment

If you want any type of astrology guidance then don't hesitate to take PAID ASTROLOGY SERVICE.

Testimonials

I have done all 3 Suggestions and due to faith on you sir. I have heart infection which haven't found for last 50 days after having lot of test with the help of advance machine. But just after doing your upaay, the next day i admitted in hospital and the same doctor found the disease and treatment at same night. So sir you can now think about the level of trust and faith which make me belive this.

client 1
client

Sumit Vasist, Delhi

I used to spend some time with him in doing spiritual discussions which helps me a lot in taking decisions in my personal and professional life. I will definitely recommend everyone to talk once with astrologer Om Prakash who has in depth knowledge of both astrology and spiritual science. He is a very good mentor, astrologer ad a nice person. I will seek advise every time whenever i need

client 1
client

Piyush Kaothekar

sir from the time i got your web address i am just getting addicted to it, Sir from the time i came to understand about Indian astrology i wanted to get in touch with Indian astrologer to get help for my self but i could not get it and now you started helping me i am very grateful to you. sir i am so desperate to get rid of my loans. Sir please remember me in your prayer. and i need a lot more of your help. Great Job by u

client 1
client

Vernon