Lyrics of Argala Strotram in Durgashaptshati

Lyrics of Argala Strotram in Durgashaptshati, अर्गला स्त्रोत्रम के फायदे, Meaning of Argala Strotram.

Maa Durga is worshiped by human and deities both. A very powerful lesson has been given in Durga Shaptashati, using which the seeker can come out of big difficulties by the grace of the Goddess. Its name is Argala Stotram.

In this, powers of the Goddess is described and also prayers are done to bless us with victory, fame and all kinds of success.

Lyrics of Argala Strotram in Durgashaptshati, अर्गला स्त्रोत्रम के फायदे, Meaning of Argala Strotram.
Lyrics of Argala Strotram in Durgashaptshati

हिंदी में पढ़िए दुर्गा शप्तशती में दिए गए अर्गला स्त्रोत्रम के बारे में 

Lyrics of Argla Strotram In Sanskrit:

॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥

ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः,

श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः॥

ॐ नमश्चःण्डिकायै॥

मार्कण्डेय उवाच

ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥1॥

जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि।

जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥2॥

मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥3॥

महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥4॥

रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥5॥

शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥6॥

वन्दिताङ्‌घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥7॥

अचिन्त्यरुपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥8॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥9॥

स्तुवद्‌भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि१॥10॥

चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥11॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥12॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥13॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥14॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥15॥

विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥16॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥17॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्विरि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥18॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वशद्भक्त्या सदाम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥19॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्व्रि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥20॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वषरि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥21॥

देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥22॥

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥23॥

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्।

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्॥24॥

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः।

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्॥25॥

॥ इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Lyrics of Argla Strotram In English:

॥ ōṁ asya śrī argalāstōtramahāmantrasya viṣṇurr̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrī mahālakṣmīrdēvatā, śrī jagadambāprītayē saptaśatīpāṭhāṅgatvēna japē viniyōgaḥ |

ōṁ namaścaṇḍikāyai |

mārkaṇḍēya uvāca |

ōṁ jayantī maṅgalā kālī bhadrakālī kapālinī |

durgā kṣamā śivā dhātrī svāhā svadhā namō:’stu tē || 1 ||

Listen on Youtube

jaya tvaṁ dēvi cāmuṇḍē jaya bhūtārtihāriṇi |

jaya sarvagatē dēvi kālarātri namō:’stu tē || 2 ||

madhukaiṭabhavidrāvi vidhātr̥varadē namaḥ |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 3 ||

mahiṣāsuranirṇāśi bhaktānāṁ sukhadē namaḥ |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 4 ||

raktabījavadhē dēvi caṇḍamuṇḍavināśini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 5 ||

śumbhasya vai niśumbhasya dhūmrākṣasya ca mardini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 6 ||

vanditāṅghriyugē dēvi sarvasaubhāgyadāyini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 7 ||

acintyarūpacaritē sarvaśatruvināśini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 8 ||

natēbhyaḥ sarvadā bhaktyā caṇḍikē duritāpahē |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 9 ||

stuvadbhyō bhaktipūrvaṁ tvāṁ caṇḍikē vyādhināśini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 10 ||

caṇḍikē satataṁ yē tvāmarcayantīha bhaktitaḥ |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 11 ||

dēhi saubhāgyamārōgyaṁ dēhi mē paramaṁ sukham |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 12 ||

vidhēhi dviṣatāṁ nāśaṁ vidhēhi balamuccakaiḥ |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 13 ||

vidhēhi dēvi kalyāṇaṁ vidhēhi paramāṁ śriyam |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 14 ||

surāsuraśirōratnanighr̥ṣṭacaraṇē:’mbikē |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 15 ||

vidyāvantaṁ yaśasvantaṁ lakṣmīvantaṁ janaṁ kuru |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 16 ||

pracaṇḍadaityadarpaghnē caṇḍikē praṇatāya mē |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 17 ||

caturbhujē caturvaktrasaṁstutē paramēśvari |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 18 ||

kr̥ṣṇēna saṁstutē dēvi śaśvadbhaktyā sadāmbikē |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 19 ||

himācalasutānāthasaṁstutē paramēśvari |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 20 ||

indrāṇīpatisadbhāvapūjitē paramēśvari |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 21 ||

dēvi pracaṇḍadōrdaṇḍadaityadarpavināśini |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 22 ||

dēvi bhaktajanōddāmadattānandōdayē:’mbikē |

rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 23 ||

patnīṁ manōramāṁ dēhi manōvr̥ttānusāriṇīm |

tāriṇīṁ durgasaṁsārasāgarasya kulōdbhavām || 24 ||

idaṁ stōtram paṭhitvā tu mahāstōtram paṭhēnnaraḥ |

sa tu saptaśatīsaṅkhyāvaramāpnōti sampadām || 25 ||

|| iti Devya Argalā Stōtram Sampoornam ||

Read More Ways To Please Goddess Durga :

Devi Kavacham Lyrics

Tantrokt Devi Suktam Lyrics

Meaning Of Argala Strotram:

 • Om Salutations to Chandika Devi. Markandeya ji says – Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, Durga, Kshama, Shiva, Dhatri, Swaha and Swadha – Jagdambike famous by these names! I greet you
 • Goddess Chamunde! Hail to you Goddess who removes the pain of all beings! Hail to you The Goddess who pervades all! Hail to you Kalaratri! Greetings to you.
 • Goddess who killed Madhu and Kaitabh and gave a boon to Brahmaji! hello to you You give me form, victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess who destroys Mahishasura and gives happiness to the devotees! hail to you . Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess who kills Raktabeej and destroys Chand-Munda! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess who mars Shumbh and Nishumbh and Dhumralochan! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Worshiped by everyone, the Goddess with two feet and who bestows complete fortune! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess ! Your form and character are inconceivable. You are the destroyer of all enemies. Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Chandike who removes sins! Those who always bow their heads with devotion at your feet. Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Chandike who destroys diseases! Those who praise you with devotion. Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Chandike! Give victory, fame to those who worship you with devotion in this world and destroy the enemies like lust and anger.
 • Give me good luck and health. Give ultimate happiness. Chandike! Give victory, fame to those who worship you with devotion in this world and destroy the enemies like lust and anger.
 • Give me good luck and health. Give ultimate happiness, give victory, give fame and destroy enemies.
 • Destroy those who hate me and increase my strength. Give victory, give fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess ! Do good to me bestow me with wealth. Chandike! Give victory, give fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Give me good luck and health. Give ultimate happiness, Give victory, give fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Destroy those who hate me and increase my strength. Give victory, give fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess ! Do good to me bestow me with wealth. Give victory, give fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Ambike! Both the gods and the asuras rub the jewels of the crown of their foreheads at your feet. You give victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • You make your devotees scholar, successful, and wealthy and give victory, fame and destroy enemies like lust and anger.
 • Chandike who crushes the pride of fierce demons! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Four-armed Goddess praised by Chaturbhuj Brahma ji! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess Ambike! Lord Vishnu always praises you with devotion. Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • The God who is worshiped with harmony by Indra! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess who shatters the pride of demons with fierce arms! Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Goddess Ambike! You always give immense joy to your devotees. Give me victory, fame and destroy the enemies like lust and anger.
 • Grant me a beautiful wife who walks according to the desire of the mind, who is savior from the inaccessible world and is born in a good family.
 • The person who recites this hymn and recites the Mahastotra in the form of Saptashati, he gets the best result of chanting Saptashati and also he gets abundant wealth.

Maa Durga is worshiped by human and deities both. A very powerful lesson has been given in Durga Shaptashati, using which the seeker can come out of big difficulties by the grace of the Goddess. Its name is Argala Stotram.

In this, powers of the Goddess is described and also prayers are done to bless us with victory, fame and all kinds of success.

Lyrics of Argala Strotram in English, अर्गला स्त्रोत्रम के फायदे, Meaning of Argala Strotram.

Leave a comment

If you want any type of astrology guidance then don't hesitate to take PAID ASTROLOGY SERVICE.

Testimonials

I have done all 3 Suggestions and due to faith on you sir. I have heart infection which haven't found for last 50 days after having lot of test with the help of advance machine. But just after doing your upaay, the next day i admitted in hospital and the same doctor found the disease and treatment at same night. So sir you can now think about the level of trust and faith which make me belive this.

client 1
client

Sumit Vasist, Delhi

I used to spend some time with him in doing spiritual discussions which helps me a lot in taking decisions in my personal and professional life. I will definitely recommend everyone to talk once with astrologer Om Prakash who has in depth knowledge of both astrology and spiritual science. He is a very good mentor, astrologer ad a nice person. I will seek advise every time whenever i need

client 1
client

Piyush Kaothekar

sir from the time i got your web address i am just getting addicted to it, Sir from the time i came to understand about Indian astrology i wanted to get in touch with Indian astrologer to get help for my self but i could not get it and now you started helping me i am very grateful to you. sir i am so desperate to get rid of my loans. Sir please remember me in your prayer. and i need a lot more of your help. Great Job by u

client 1
client

Vernon