Bhagya Suktam lyrics and benefits

Contents hide

Do you want to remove your problems of life, do you want to enhance your health and wealth then here is one of the best vedic hymns. 

If luck is not favoring, if problems are continuing in life then recitation of BHAGYA SUKTAM is very useful. 

It is equally beneficial for men, women and children. Whether you are a businessmen or jobber if you want to enhance your luck then do recite Bhagya suktam daily. 

There are vedic hymns in this भाग्य सूक्तं in which we pray to lord Bhaga to bless life with everything. These divine mantras are given in RIGVEDA.

Daily listening and reciting of this bhagya suktam brings good luck, happiness in family, peace in family. It also brings all the luxuries to live a comfortable life. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.
Bhagya Suktam lyrics and benefits

हिंदी में जानिए भाग्य सूक्तम् के बारे में 

Lyrics of BHAGYA SUKTAM in Sanskrit:

ऊँ प्रा॒तर॒ग्निं प्रा॒तरिन्द्रग्ं॑ हवामहे प्रा॒तर्मि॒त्रा वरु॑णा प्रा॒तर॒श्विन॑। |

प्रा॒तर्भगं॑ पू॒षणं॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिं॑ प्रा॒तः सोम॑मु॒त रु॒द्रग्ं हु॑वेम ॥ १ ॥


प्रा॒त॒र्जितं॒ भ॑गमु॒ग्रग्ं हु॑वेम व॒यं पु॒त्र-मदि॑ते॒र्यो वि॑ध॒र्ता ।

आ॒द्ध्रश्चि॒द्यं मन्य॑मानस्तु॒रश्चि॒द्राजा॑ चि॒द्यं भगं॑ भ॒क्षीत्याह॑ ॥ २ ॥


भग॒ प्रणे॑त॒-र्भग॒ सत्य॑राधो॒ भगे॒मां धिय॒मुद॑व॒दद॑न्नः ।

भग॒प्रणो॑ जनय॒ गोभि॒-रश्वै॒र्भग॒प्रनृभि॑-र्नृ॒वन्त॑स्स्याम ॥ ३ ॥


उ॒तेदानीं॒ भग॑वन्तस्स्यामो॒त प्रपि॒त्व उ॒त मध्ये॒ अन्हाम् ।।

उ॒तोदि॑ता मघव॒न्_थ्सूर्य॑स्य व॒यं दे॒वानाग्ं॑ सुम॒तौ स्या॑म ॥ ४ ॥


भग॑ ए॒व भग॑वाग्ं अस्तु देवा॒स्तेन॑ व॒यं भग॑वन्तस्स्याम ।

तं त्वा॑ भग॒ सर्व॒ इज्जो॑हवीमि॒ सनो॑ भग पुर ए॒ता भ॑वेह ॥ ५ ॥


सम॑ध्व॒रायो॒षसो॑ऽनमन्त दधि॒क्रावे॑व॒ शुचये॑ प॒दाय॑ ।

अ॒र्वा॒ची॒नं व॑सु॒विदं॒ भग॑न्नो॒ रथ॑मि॒वाऽश्वा॑वा॒जिन॒ आव॑हन्तु ॥ ६ ॥


अश्वा॑वती॒-र्गोम॑ती-र्न उ॒षासो॑ वी॒रव॑ती॒स्सद॑-मुच्छन्तु भ॒द्राः ।

घृ॒तं दुहा॑ना वि॒श्वत॒: प्रपी॑ना यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒स्सदा॑ नः ॥ ७ ॥


यो माऽग्ने भा॒गिनग्ं॑ स॒न्तमथा॑भा॒गं चिकी॑ऋषति ।

अभा॒गम॑ग्ने॒ तं कु॑रु॒ माम॑ग्ने भा॒गिनं॑ कुरु ॥ ८ ॥

||ॐ शान्ति॒: शान्ति॒: शान्ति॑: ॥

|| इति श्री भाग्य सूक्तम् ||

Lyrics of BHAGYA SUKTAM in English:

ō-m prā̠tara̠gni-mprā̠tarindrag̍ṃ havāmahē prā̠tarmi̠trā varu̍ṇā prā̠tara̠śvinā̎ ।

prā̠tarbhaga̍-mpū̠ṣaṇa̠-mbrahma̍ṇa̠spati̍-mprā̠ta-ssōma̍mu̠ta ru̠dragṃ hu̍vēma ॥ 1 ॥


prā̠ta̠rjita̠-mbha̍gamu̠gragṃ hu̍vēma va̠ya-mpu̠tramadi̍tē̠ryō vi̍dha̠rtā ।

ā̠ddhraśchi̠dya-mmanya̍mānastu̠raśchi̠drājā̍ chi̠dya-mbhaga̍-mbha̠kṣītyāha̍ ॥ 2 ॥


bhaga̠ praṇē̍ta̠rbhaga̠ satya̍rādhō̠ bhagē̠mā-ndhiya̠muda̍va̠dada̍nnaḥ ।

bhaga̠praṇō̍ janaya̠ gōbhi̠raśvai̠rbhaga̠pranṛbhi̍rnṛ̠vanta̍ssyāma ॥ 3 ॥


u̠tēdānī̠-mbhaga̍vantassyāmō̠ta prapi̠tva u̠ta madhyē̠ ahnā̎m ।

u̠tōdi̍tā maghava̠nthsūrya̍sya va̠ya-ndē̠vānāg̍ṃ suma̠tau syā̍ma ॥ 4 ॥


bhaga̍ ē̠va bhaga̍vāgṃ astu dēvā̠stēna̍ va̠ya-mbhaga̍vantassyāma ।

ta-ntvā̍ bhaga̠ sarva̠ ijjō̍havīmi̠ sanō̍ bhaga pura ē̠tā bha̍vēha ॥ 5 ॥


sama̍dhva̠rāyō̠ṣasō̍-‘namanta dadhi̠krāvē̍va̠ śuchayē̍ pa̠dāya̍ ।

a̠rvā̠chī̠naṃ va̍su̠vida̠-mbhaga̍nnō̠ ratha̍mi̠vā-‘śvā̍vā̠jina̠ āva̍hantu ॥ 6 ॥


aśvā̍vatī̠rgōma̍tīrna u̠ṣāsō̍ vī̠rava̍tī̠ssada̍muchChantu bha̠drāḥ ।

ghṛ̠ta-nduhā̍nā vi̠śvata̠ḥ prapī̍nā yū̠ya-mpā̍ta sva̠stibhi̠ssadā̍ naḥ ॥ 7 ॥


yō mā̎-‘gnē bhā̠ginag̍ṃ sa̠ntamathā̍bhā̠ga̍-ñchikī̍ṛṣati ।

abhā̠gama̍gnē̠ ta-ṅku̍ru̠ māma̍gnē bhā̠gina̍-ṅkuru ॥ 8 ॥


|| ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥


In this bhagya suktam we pray to bhaga i.e. god of fortune, poosha(God of way), Brihaspathi i.e Teacher of gods,  Soma i.e. moon, and Rudra.

We pray to god to bless with all the necessary things to live this life happily. 

We pray to remove the hurdles in life in bhagya suktam. 

We pray to enhance our luck. 


So this is a very powerful vedic mantras to invoke the god of luck. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.

Leave a comment

If you want any type of astrology guidance then don't hesitate to take PAID ASTROLOGY SERVICE.

Testimonials

I have done all 3 Suggestions and due to faith on you sir. I have heart infection which haven't found for last 50 days after having lot of test with the help of advance machine. But just after doing your upaay, the next day i admitted in hospital and the same doctor found the disease and treatment at same night. So sir you can now think about the level of trust and faith which make me belive this.

client 1
client

Sumit Vasist, Delhi

I used to spend some time with him in doing spiritual discussions which helps me a lot in taking decisions in my personal and professional life. I will definitely recommend everyone to talk once with astrologer Om Prakash who has in depth knowledge of both astrology and spiritual science. He is a very good mentor, astrologer ad a nice person. I will seek advise every time whenever i need

client 1
client

Piyush Kaothekar

sir from the time i got your web address i am just getting addicted to it, Sir from the time i came to understand about Indian astrology i wanted to get in touch with Indian astrologer to get help for my self but i could not get it and now you started helping me i am very grateful to you. sir i am so desperate to get rid of my loans. Sir please remember me in your prayer. and i need a lot more of your help. Great Job by u

client 1
client

Vernon