1008 Mantras of Goddess Durga

1008 Mantras of Goddess Durga, spells to attract blessings of shakti

Those who listen or chant the 1008 mantras of Goddess Durga daily, get immense blessings of the Mother, good luck awakens and troubles end from life. Mother protects the devotee from every crisis and every calamity. New energy gets transmitted within the person who chants, wealth and success start coming in the life of the person.
Let us chant the 1008 divine mantras of goddess Durga with love and devotion.

1008 Mantras of Goddess Durga
1008 Mantras of Goddess Durga

ॐ दुर्गायै नम:।
ॐ महाविद्यायै नम:।
ॐ जगन्मात्रे नम:।
ॐ महालक्ष्म्यै नम:।
ॐ शिवप्रियायै नम:।
ॐ विष्णुमायायै नम:।
ॐ शुभायै नम:।
ॐ शान्तायै नम:।
ॐ सिद्धायै नम:।

Listen the Mantra Chanting On YouTube


ॐ सिद्धसरस्वत्यै नम:।
ॐ क्षमायै नम:।
ॐ कान्त्यै नम:।
ॐ प्रभायै नम:।
ॐ ज्योत्स्नायै नम:।
ॐ पार्वत्यै नम:।
ॐ सर्वमङ्गलायै नम:।
ॐ हिङ्गुलायै नम:।
ॐ चण्डिकायै नम:।
ॐ दान्तायै नम:।
ॐ पद्मायै नम:।
ॐ लक्ष्म्यै नम:।
ॐ हरिप्रियायै नम:।
ॐ त्रिपुरायै नम:।

1008 Mantras of Goddess Durga


ॐ नन्दिन्यै नम:।
ॐ नन्दायै नम:।
ॐ सुनन्दायै नम:।
ॐ सुरवन्दितायै नम:।
ॐ यज्ञविद्यायै नम:।
ॐ महामायायै नम:।
ॐ वेदमात्रे नम:।
ॐ सुधायै नम:।
ॐ धृत्यै नम:।
ॐ प्रीतये नम:।
ॐ प्रथायै नम:।
ॐ प्रसिद्धायै नम:।
ॐ मृडान्यै नम:।
ॐ विन्ध्यवासिन्यै नम:।
ॐ सिद्धविद्यायै नम:।
ॐ महाशक्तये नम:।
ॐ पृथ्व्यै नम:।
ॐ नारदसेवितायै नम:।
ॐ पुरुहूतप्रियायै नम:।
ॐ कान्तायै नम:।
ॐ कामिन्यै नम:।
ॐ पद्मलोचनायै नम:।
ॐ प्रह्लादिन्यै नम:।
ॐ महामात्रे नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ दुर्गायै नम:।
ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नम:।
ॐ ज्वालामुख्यै नम:।
ॐ सुगोत्रायै नम:।
ॐ ज्योतिषे नम:।
ॐ कुमुदवासिन्यै नम:।
ॐ दुर्गमायै नम:।
ॐ दुर्लभायै नम:।
ॐ विद्यायै नम:।
ॐ स्वर्गत्यै नम:।
ॐ पुरवासिन्यै नम:।
ॐ अपर्णायै नम:।
ॐ शाम्बरीमायायै नम:।
ॐ मदिरायै नम:।
ॐ मृदुहासिन्यै नम:।
ॐ कुलवागीश्वर्यै नम:।
ॐ नित्यायै नम:।
ॐ नित्यक्लिन्नायै नम:।
ॐ कृशोदर्यै नम:।
ॐ कामेश्वर्यै नम:।
ॐ नीलायै नम:।
ॐ भीरुण्डायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ वह्निवासिन्यै नम:।
ॐ लम्बोदर्यै नम:।
ॐ महाकाल्यै नम:।
ॐ विद्याविद्येश्वर्यै नम:।
ॐ नरेश्वरायै नम:।
ॐ सत्यायै नम:।
ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नम:।
ॐ सङ्कर्षण्यै नम:।
ॐ नारसिंह्यै नम:।
ॐ वैष्णव्यै नम:।
ॐ महोदर्यै नम:।
ॐ कात्यायन्यै नम:।
ॐ चम्पायै नम:।
ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नम:।
ॐ नारायण्यै नम:।
ॐ महानिद्रायै नम:।
ॐ योगनिद्रायै नम:।
ॐ प्रभावत्यै नम:।
ॐ प्रज्ञापारमितायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ प्रज्ञायै नम:।
ॐ तारायै नम:।
ॐ मधुमत्यै नम:।
ॐ मधुवे नम:।
ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नम:।
ॐ कालिकायै नम:।
ॐ सिंहवाहिन्यै नम:।
ॐ ओंकारायै नम:।
ॐ वसुधाकारायै नम:।
ॐ चेतनायै नम:।
ॐ कोपनाकृत्यै नम:।
ॐ अर्धबिन्दुधरायै नम:।
ॐ धारायै नम:।
ॐ विश्वमात्रे नम:।
ॐ कलावत्यै नम:।
ॐ पद्मावत्यै नम:।
ॐ सुवस्त्रायै नम:।
ॐ प्रबुद्धायै नम:।
ॐ सरस्वत्यै नम:।
ॐ कुण्डासनायै नम:।
ॐ जगद्धात्र्यै नम:।
ॐ बुद्धमात्रे नम:।
ॐ जिनेश्वर्यै नम:।
ॐ जिनमात्रे नम:।
ॐ जिनेन्द्रायै नम:।
ॐ शारदायै नम:।
ॐ हंसवाहनायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ राज्यलक्ष्म्यै नम:।
ॐ वषट्कारायै नम:।
ॐ सुधाकारायै नम:।
ॐ सुधात्मिकायै नम:।
ॐ राजनीतये नम:।
ॐ त्रय्यै नम:।
ॐ वार्तायै नम:।
ॐ दण्डनीतये नम:।
ॐ कियावत्यै नम:।
ॐ सद्भूत्यै नम:।
ॐ तारिण्यै नम:।
ॐ श्रद्धायै नम:।
ॐ सद्गतये नम:।
ॐ सत्परायणायै नम:।
ॐ सिन्धवे नम:।
ॐ मन्दाकिन्यै नम:।
ॐ गङ्गायै नम:।
ॐ यमुनायै नम:।
ॐ सरस्वत्यै नम:।
ॐ गोदावर्यै नम:।
ॐ विपाशायै नम:।
ॐ कावेर्यै नम:।
ॐ शतहन्दायै नम:।
ॐ सरय्वै नम:।
ॐ चन्द्रभागायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ कौशिक्यै नम:।
ॐ गण्डक्यै नम:।
ॐ शुचये नम:।
ॐ नर्मदायै नम:।
ॐ कर्मनाशाय नम:।
ॐ चर्मण्वत्यै नम:।
ॐ देविकायै नम:।
ॐ वेत्रवत्यै नम:।
ॐ वितस्तायै नम:।
ॐ वरदायै नम:।
ॐ नरवाहनायै नम:।
ॐ सत्यै नम:।
ॐ पतिव्रतायै नम:।
ॐ साध्व्यै नम:।
ॐ सुचक्षुषे नम:।
ॐ कुण्डवासिन्यै नम:।
ॐ एकचक्षुषे नम:।
ॐ सहस्राक्ष्यै नम:।
ॐ सुश्रोण्यै नम:।
ॐ भगमालिन्यै नम:।
ॐ सेना नम:।
ॐ श्रोण्यै नम:।
ॐ पताकायै नम:।
ॐ सुव्यूहायै नम:।
ॐ युद्धकान्क्षिण्यै नम:।
ॐ पताकिन्यै नम:।
ॐ दयारम्भायै नम:।
ॐ विपञ्चीपञ्चमप्रियायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ परापरकलाकान्तायै नम:।
ॐ त्रिशक्तये नम:।
ॐ मोक्षदायिन्यै नम:।
ॐ ऐन्द्रयै नम:।
ॐ माहेश्वर्यै नम:।
ॐ ब्राह्मयै नम:।
ॐ कौमार्यै नम:।
ॐ कुलवासिन्यै नम:।
ॐ इच्छायै नम:।
ॐ भगवत्यै नम:।
ॐ शक्तये नम:।
ॐ कामधेनवे नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ कृपावत्यै नम:।
ॐ वज्रायुधायै नम:।
ॐ वज्रहस्तायै नम:।
ॐ चण्ड्यै नम:।
ॐ चण्डपराक्रमायै नम:।
ॐ गौर्यै नम:।
ॐ सुवर्णवर्णायै नम:।
ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नम:।
ॐ एकायै नम:।
ॐ अनेकायै नम:।
ॐ महेज्यायै नम:।
ॐ शतबाहवे नम:।
ॐ महाभुजायै नम:।
ॐ भुजङ्गभूषणायै नम:।
ॐ भूषायै नम:।
ॐ षट्चक्रक्रमवासिन्यै नम:।
ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नम:।
ॐ श्यामायै नम:।
ॐ कायस्थायै नम:।
ॐ कायवर्जितायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ सुस्मितायै नम:।
ॐ सुमुख्यै नम:।
ॐ क्षामायै नम:।
ॐ मूलप्रकृत्यै नम:।
ॐ ईश्वर्यै नम:।
ॐ अजायै नम:।
ॐ बहुवर्णायै नम:।
ॐ पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै नम:।
ॐ रक्तायै नम:।
ॐ नीलायै नम:।
ॐ सितायै नम:।
ॐ श्यामायै नम:।
ॐ कृष्णायै नम:।
ॐ पीतायै नम:।
ॐ कर्बुरायै नम:।
ॐ क्षुधायै नम:।
ॐ तृष्णायै नम:।
ॐ जरावृद्धायै नम:।
ॐ तरुण्यै नम:।
ॐ करुणालयायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ कलायै नम:।
ॐ काष्ठायै नम:।
ॐ मुहूर्तायै नम:।
ॐ निमिषायै नम:।
ॐ कालरूपिण्यै नम:।
ॐ सुकर्णरसनायै नम:।
ॐ नासायै नम:।
ॐ चक्षुषे नम:।
ॐ स्पर्शवत्यै नम:।
ॐ रसायै नम:।
ॐ गन्धप्रियायै नम:।
ॐ सुगन्धायै नम:।
ॐ सुस्पर्शायै नम:।
ॐ मनोगतये नम:।
ॐ मृगनाभये नम:।
ॐ मृगाक्ष्यै नम:।
ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नम:।1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ पद्मयोनये नम:।
ॐ सुकेश्यै नम:।
ॐ सुलिङ्गायै नम:।
ॐ भगरूपिण्यै नम:।
ॐ योनिमुद्रायै नम:।
ॐ महामुद्रायै नम:।
ॐ खेचर्यै नम:।
ॐ खगगामिन्यै नम:।
ॐ मधुश्रियै नम:।
ॐ माधवीवल्लयै नम:।
ॐ मधुमत्तायै नम:।
ॐ मदोद्धतायै नम:।
ॐ मातङ्ग्यै नम:।
ॐ शुकहस्तायै नम:।
ॐ पुष्पबाणायै नम:।
ॐ इक्षुचापिन्यै नम:।
ॐ रक्ताम्बरधरायै नम:।
ॐ क्षीवायै नम:।
ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ शुभ्राम्बरधरायै नम:।
ॐ धीरायै नम:।
ॐ महाश्वेतायै नम:।
ॐ वसुप्रियायै नम:।
ॐ सुवेणये नम:।
ॐ पद्महस्तायै नम:।
ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नम:।
ॐ कर्पूरामोदनि:श्वासायै नम:।
ॐ पद्मिन्यै नम:।
ॐ पद्ममन्दिरायै नम:।
ॐ खड्गिन्यै नम:।
ॐ चक्रहस्तायै नम:।
ॐ भुसुण्ड्यै नम:।
ॐ परिघायुधायै नम:।
ॐ चापिन्यै नम:।
ॐ पाशहस्तायै नम:।
ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ सुबाणायै नम:।
ॐ शक्तिहस्तायै नम:।
ॐ मयूरवरवाहनायै नम:।
ॐ वरायुधधरायै नम:।
ॐ वीरायै नम:।
ॐ वीरपानमदोत्कटायै नम:।
ॐ वसुधायै नम:।
ॐ वसुधारायै नम:।
ॐ जयायै नम:।
ॐ शाकम्भर्यै नम:।
ॐ शिवायै नम:।
ॐ विजयायै नम:।
ॐ जयन्त्यै नम:।
ॐ सुस्तन्यै नम:।
ॐ शत्रुनाशिन्यै नम:।
ॐ अन्तर्वत्न्यै नम:।
ॐ वेदशक्तये नम:।
ॐ वरदायै नम:।
ॐ वरधारिण्यै नम:।
ॐ शीतलायै नम:।
ॐ सुशीलायै नम:।
ॐ बालग्रहविनाशिन्यै नम:।
ॐ कुमार्यै नम:।
ॐ सुपर्वायै नम:।
ॐ कामाख्यायै नम:।
ॐ कामवन्दितायै नम:।
ॐ जालन्धरधरायै नम:।
ॐ अनन्तायै नम:।
ॐ कामरूपनिवासिन्यै नम:।
ॐ कामबीजवत्यै नम:।
ॐ सत्यायै नम:।
ॐ सत्यधर्मपरायणायै नम:।
ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नम:।
ॐ सूक्ष्मायै नम:।
ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ षट्कोणायै नम:।
ॐ त्रिकोणायै नम:।
ॐ त्रिनेत्रायै नम:।
ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नम:।
ॐ वृषप्रियायै नम:।
ॐ वृषारूढायै नम:।
ॐ महिषासुरघातिन्यै नम:।
ॐ शुम्भदर्पहरायै नम:।
ॐ दीप्तायै नम:।
ॐ दीप्तपावकसन्निभायै नम:।
ॐ कपालभूषणायै नम:।
ॐ काल्यै नम:।
ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नम:।
ॐ कपालकुण्डलायै नम:।
ॐ दीर्घायै नम:।
ॐ शिवदूत्यै नम:।
ॐ घनध्वनये नम:।
ॐ सिद्धिदायै नम:।
ॐ बुद्धिदायै नम:।
ॐ नित्यायै नम:।
ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नम:।
ॐ कम्बुग्रीवायै नम:।
ॐ वसुमत्यै नम:।
ॐ छत्रच्छायाकृतालयायै नम:।
ॐ जगद्गर्भायै नम:।
ॐ कुण्डलिन्यै नम:।
ॐ भुजगाकारशायिन्यै नम:।
ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नम:।
ॐ नाभिनालमृणालिन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ मूलाधारायै नम:।
ॐ निराकारायै नम:।
ॐ वह्रिकुण्डकृतालयायै नम:।
ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नम:।
ॐ निराधारायै नम:।
ॐ निराश्रयायै नम:।
ॐ श्वासोच्छ्वासगत्यै नम:।
ॐ जीवायै नम:।
ॐ ग्राहिण्यै नम:।
ॐ वह्निसंश्रयायै नम:।
ॐ वह्नितन्तुसमुत्थानायै नम:।
ॐ षड्रसास्वादलोलुपायै नम:।
ॐ तपस्विन्यै नम:।
ॐ तप:सिद्धये नम:।
ॐ तापस्यै नम:।
ॐ तप:प्रियायै नम:।
ॐ तपोनिष्ठायै नम:।
ॐ तपोयुक्तायै नम:।
ॐ तपस: सिद्धिदायिन्यै नम:।
ॐ सप्तधातुमयीमूर्तये नम:।
ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नम:।
ॐ देहपुष्टये नम:।
ॐ मन: तुष्टये नम:।
ॐ अन्नपुष्टये नम:।
ॐ बलोद्धतायै नम:।
ॐ ओषधये नम:।
ॐ वैद्यमात्रे नम:।
ॐ द्रव्यशक्तये नम:।
ॐ प्रभाविन्यै नम:।
ॐ वैद्यायै नम:।
ॐ वैद्यचिकित्सायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ सुपथ्यायै नम:।
ॐ रोगनाशिन्यै नम:।
ॐ मृगयायै नम:।
ॐ मृगमांसादायै नम:।
ॐ मृगत्वचे नम:।
ॐ मृगलोचनायै नम:।
ॐ वागुरायै नम:।
ॐ बन्धरूपायै नम:।
ॐ वधरूपायै नम:।
ॐ वधोद्धतायै नम:।
ॐ बन्द्यै नम:।
ॐ वन्दिस्तुताकारायै नम:।
ॐ काराबन्धविमोचन्यै नम:।
ॐ शृङ्खलायै नम:।
ॐ खलहायै नम:।
ॐ विद्युते नम:।
ॐ दृढबन्धविमोचन्यै नम:।
ॐ अम्बिकायै नम:।
ॐ अम्बालिकायै नम:।
ॐ अम्बायै नम:।
ॐ स्वक्षायै नम:।
ॐ साधुजनार्चितायै नम:।
ॐ कौलिक्यै नम:।
ॐ कुलविद्यायै नम:।
ॐ सुकुलायै नम:।
ॐ कुलपूजितायै नम:।
ॐ कालचक्रभ्रमायै नम:।
ॐ भ्रान्तायै नम:।
ॐ विभ्रमायै नम:।
ॐ भ्रमनाशिन्यै नम:।
ॐ वात्याल्यै नम:।
ॐ मेघमालायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ सुवृष्ट्यै नम:।
ॐ सस्यवर्धिन्यै नम:।
ॐ अकारायै नम:।
ॐ इकारायै नम:।
ॐ उकारायै नम:।
ॐ ऐकाररूपिण्यै नम:।
ॐ ह्रींकार्यै नम:।
ॐ बीजरूपायै नम:।
ॐ क्लींकारायै नम:।
ॐ अम्बरवासिन्यै नम:।
ॐ सर्वाक्षरमयीशक्तये नम:।
ॐ अक्षरायै नम:।
ॐ वर्णमालिन्यै नम:।
ॐ सिन्दूरारुणवक्त्रायै नम:।
ॐ सिन्दूरतिलकप्रियायै नम:।
ॐ वश्यायै नम:।
ॐ वश्यबीजायै नम:।
ॐ लोकवश्यविभाविन्यै नम:।
ॐ नृपवश्यायै नम:।
ॐ नृपै:सेव्यायै नम:।
ॐ नृपवश्यकर्यै नम:।
ॐ प्रियायै नम:।
ॐ महिष्यै नम:।
ॐ नृपमान्यायै नम:।
ॐ नृमान्यायै नम:।
ॐ नृपनन्दिन्यै नम:।
ॐ नृपधर्ममय्यै नम:।
ॐ धन्यायै नम:।
ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नम:।
ॐ चतुर्वर्णमयीमूर्तये नम:।
ॐ चतुर्वर्णैः सुपूजितायै नम:।
ॐ सर्वधर्ममयीसिद्धये नम:।
ॐ चतुराश्रमवासिन्यै नम:।
ॐ ब्राह्मण्यै नम:।
ॐ क्षत्रियायै नम:।
ॐ वैश्यायै नम:।
ॐ शूद्रायै नम:।
ॐ अवरवर्णजायै नम:।
ॐ वेदमार्गरतायै नम:।
ॐ यज्ञायै नम:।
ॐ वेदविश्वविभाविन्यै नम:।
ॐ अस्त्रशस्त्रमयीविद्यायै नम:।
ॐ वरशस्त्रास्त्रधारिण्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ सुमेधायै नम:।
ॐ सत्यमेधायै नम:।
ॐ भद्रकाल्यै नम:।
ॐ अपराजितायै नम:।
ॐ गायत्र्यै नम:।
ॐ सत्कृतये नम:।
ॐ सन्ध्यायै नम:।
ॐ सावित्र्यै नम:।
ॐ त्रिपदाश्रयायै नम:।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नम:।
ॐ त्रिपद्यै नम:।
ॐ धात्र्यै नम:।
ॐ सुपर्वायै नम:।
ॐ सामगायन्यै नम:।
ॐ पाञ्चाल्यै नम:।
ॐ बालिकायै नम:।
ॐ बालायै नम:।
ॐ बालक्रीडायै नम:।
ॐ सनातन्यै नम:।
ॐ ग्रर्भाधारधरायै नम:।
ॐ शून्यायै नम:।
ॐ गर्भाशयनिवासिन्यै नम:।
ॐ सुरारिघातिनीकृत्यायै नम:।
ॐ पूतनायै नम:।
ॐ तिलोत्तमायै नम:।
ॐ लज्जायै नम:।
ॐ रसवत्यै नम:।
ॐ नन्दायै नम:।
ॐ भवान्यै नम:।
ॐ पापनाशिन्यै नम:।
ॐ पट्टाम्बरधरायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ गीतये नम:।
ॐ सुगीतये नम:।
ॐ ज्ञानलोचनायै नम:।
ॐ सप्तस्वरमयीतन्त्र्यै नम:।
ॐ षड्जमध्यमधैवतायै नम:।
ॐ मूर्च्छनाग्रामसंस्थानायै नम:।
ॐ स्वस्थायै नम:।
ॐ स्वस्थानवासिन्यै नम:।
ॐ अट्टाटहासिन्यै नम:।
ॐ प्रेतायै नम:।
ॐ प्रेतासननिवासिन्यै नम:।
ॐ गीतनृत्यप्रियायै नम:।
ॐ अकामायै नम:।
ॐ तुष्टिदायै नम:।
ॐ पुष्टिदायै नम:।
ॐ अक्षयायै नम:।
ॐ निष्ठायै नम:।
ॐ सत्यप्रियायै नम:।
ॐ प्राज्ञायै नम:।
ॐ लोकेश्यै नम:।
ॐ सुरोत्तमायै नम:।
ॐ सविषायै नम:।
ॐ ज्वालिन्यै नम:।
ॐ ज्वालायै नम:।
ॐ विषमोहार्तिनाशिन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ विषारये नम:।
ॐ नागदमन्यै नम:।
ॐ कुरुकुल्लायै नम:।
ॐ अमृतोद्भवायै नम:।
ॐ भूतभीतिहरारक्षायै नम:।
ॐ भूतावेशविनाशिन्यै नम:।
ॐ रक्षोघ्न्यै नम:।
ॐ राक्षस्यै नम:।
ॐ रात्रये नम:।
ॐ दीर्घनिद्रायै नम:।
ॐ दिवागतये नम:।
ॐ चन्द्रिकायै नम:।
ॐ चन्द्रकान्तये नम:।
ॐ सूर्यकान्तये नम:।
ॐ निशाचर्यै नम:।
ॐ डाकिन्यै नम:।
ॐ शाकिन्यै नम:।
ॐ शिष्यायै नम:।
ॐ हाकिन्यै नम:।
ॐ चक्रवाकिन्यै नम:।
ॐ सितासितप्रियायै नम:।
ॐ स्वङ्गायै नम:।
ॐ सकलायै नम:।
ॐ वनदेवतायै नम:।
ॐ गुरुरूपधरायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ गुर्व्यै नम:।
ॐ मृत्यवे नम:।
ॐ मार्यै नम:।
ॐ विशारदायै नम:।
ॐ महामार्यै नम:।
ॐ विनिद्रायै नम:।
ॐ तन्द्रायै नम:।
ॐ मृत्युविनाशिन्यै नम:।
ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशायै नम:।
ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नम:।
ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नम:।
ॐ सुस्पृहायै नम:।
ॐ कामरूपिण्यै नम:।
ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नम:।
ॐ प्रौढायै नम:।
ॐ दुष्टदानवघातिन्यै नम:।
ॐ अनादिनिधनापुष्टये नम:।
ॐ चतुर्बाहवे नम:।
ॐ चतुर्मुख्यै नम:।
ॐ चतु:समुद्रशयनायै नम:।
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नम:।
ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नम:।
ॐ शरत्कुमुदलोचनायै नम:।
ॐ भूतायै नम:।
ॐ भव्यायै नम:।
ॐ भविष्यायै नम:।
ॐ शैलजायै नम:।
ॐ शैलवासिन्यै नम:।
ॐ वाममार्गरतायै नम:।
ॐ वामायै नम:।
ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नम:।
ॐ वामाचारप्रियायै नम:।
ॐ तुष्टायै नम:।
ॐ लोपामुद्रायै नम:।
ॐ प्रबोधिन्यै नम:।
ॐ भूतात्मने नम:।
ॐ परमात्मने नम
ॐ भूतभाविविभाविन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ मङ्गलायै नम:।
ॐ सुशीलायै नम:।
ॐ परमार्थप्रबोधिन्यै नम:।
ॐ दक्षिणायै नम:।
ॐ दक्षिणामूर्तये नम:।
ॐ सुदक्षिणायै नम:।
ॐ हरिप्रियायै नम:।
ॐ योगिन्यै नम:।
ॐ योगयुक्तायै नम:।
ॐ योगाङ्गायै नम:।
ॐ ध्यानशालिन्यै नम:।
ॐ योगपट्टधरायै नम:।
ॐ मुक्तायै नम:।
ॐ मुक्तानांपरमागतये नम:।
ॐ नारसिंह्यै नम:।
ॐ सुजन्मायै नम:।
ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नम:।
ॐ धर्मदायै नम:।
ॐ धनदायै नम:।
ॐ कामदायै नम:।
ॐ मोक्षदायै नम:।
ॐ द्युतये नम:।
ॐ साक्षिण्यै नम:।
ॐ क्षणदायै नम:।
ॐ दक्षायै नम:।
ॐ दक्षजायै नम:।
ॐ कोटिरूपिण्यै नम:।
ॐ क्रतवे नम:।
ॐ कात्यायन्यै नम:।
ॐ स्वछायै नम:।
ॐ स्वच्छन्दायै नम:।
ॐ कविप्रियायै नम:।
ॐ सत्यागमायै नम:।
ॐ बहि:स्थायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ काव्यशक्तये नम:।
ॐ कवित्वदायै नम:।
ॐ मेनापुत्र्यै नम:।
ॐ सतीमात्रे नम:।
ॐ मैनाकभगिन्यै नम:।
ॐ तडिते नम:।
ॐ सौदामिन्यै नम:।
ॐ स्वधामायै नम:।
ॐ सुधामायै नम:।
ॐ धामशालिन्यै नम:।
ॐ सौभाग्यदायिन्यै नम:।
ॐ दिवे नम:।
ॐ सुभगायै नम:।
ॐ द्युतिवर्धिन्यै नम:।
ॐ श्रिये नम:।
ॐ कृत्तिवसनायै नम:।
ॐ कङ्काल्यै नम:।
ॐ कलिनाशिन्यै नम:।
ॐ रक्तबीजवधोद्दृप्तायै नम:।
ॐ सुतन्तवे नम:।
ॐ बीजसन्ततये नम:।
ॐ जगज्जीवायै नम:।
ॐ जगद्बीजायै नम:।
ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नम:।
ॐ चामीकररुचये नम:।
ॐ चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकलायै नम:।
ॐ यत्तत्पदानुबन्धायै नम:।
ॐ यक्षिण्यै नम:।
ॐ धनदार्चितायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ चित्रिण्यै नम:।
ॐ चित्रमायायै नम:।
ॐ विचित्रायै नम:।
ॐ भुवनेश्वर्यै नम:।
ॐ चामुण्डायै नम:।
ॐ मुण्डहस्तायै नम:।
ॐ चण्डमुण्डवधोद्धुरायै नम:।
ॐ अष्टम्यै नम:।
ॐ एकादश्यै नम:।
ॐ पूर्णायै नम:।
ॐ नवम्यै नम:।
ॐ चतुर्दश्यै नम:।
ॐ अमायै नम:।
ॐ कलशहस्तायै नम:।
ॐ पूर्णकुम्भधरायै नम:।
ॐ धरायै नम:।
ॐ अभीरवे नम:।
ॐ भैरव्यै नम:।
ॐ भीरायै नम:।
ॐ भीमायै नम:।
ॐ त्रिपुरभैरव्यै नम:।
ॐ महारुण्डायै नम:।
ॐ रौद्र्यै नम:।
ॐ महाभैरवपूजितायै नम:।
ॐ निर्मुण्डायै नम:।
ॐ हस्तिन्यै नम:।
ॐ चण्डायै नम:।
ॐ करालदशनाननायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ करालायै नम:।
ॐ विकरालायै नम:।
ॐ घोरघुर्घुरनादिन्यै नम:।
ॐ रक्तदन्तायै नम:।
ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नम:।
ॐ बन्धूककुसुमारुणायै नम:।
ॐ कादम्बर्यै नम:।
ॐ पटासायै नम:।
ॐ काश्मीर्यै नम:।
ॐ कुंकुमप्रियायै नम:।
ॐ क्षान्तये नम:।
ॐ बहुसुवर्णायै नम:।
ॐ रतये नम:।
ॐ बहुसुवर्णदायै नम:।
ॐ मातङ्गिन्यै नम:।
ॐ वरारोहायै नम:।
ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नम:।
ॐ हिंसायै नम:।
ॐ हंसगतये नम:।
ॐ हंस्यै नम:।
ॐ हंसोज्ज्वलशिरोरुहायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ पूर्णचन्द्रमुख्यै नम:।
ॐ श्यामायै नम:।
ॐ स्मितास्यायै नम:।
ॐ श्यामकुण्डलायै नम:।
ॐ मष्यै नम:।
ॐ लेखिन्यै नम:।
ॐ लेख्यायै नम:।
ॐ सुलेखायै नम:।
ॐ लेखकप्रियायै नम:।
ॐ शङ्खिन्यै नम:।
ॐ शङ्खहस्तायै नम:।
ॐ जलस्थायै नम:।
ॐ जलदेवतायै नम:।
ॐ कुरुक्षेत्रावनये नम:।
ॐ काश्यै नम:।
ॐ मथुरायै नम:।
ॐ काञ्च्यै नम:।
ॐ अवन्तिकायै नम:।
ॐ अयोध्यायै नम:।
ॐ द्वारकायै नम:।
ॐ मायायै नम:।
ॐ तीर्थायै नम:।
ॐ तीर्थकरप्रियायै नम:।
ॐ त्रिपुष्करायै नम:।
ॐ अप्रमेयायै नम:।
ॐ कोशस्थायै नम:।
ॐ कोशवासिन्यै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ कौशिक्यै नम:।
ॐ कुशावर्तायै नम:।
ॐ कौशाम्ब्यै नम:।
ॐ कोशवर्धिन्यै नम:।
ॐ कोशदायै नम:।
ॐ पद्मकोशाक्ष्यै नम:।
ॐ कुसुमायै नम:।
ॐ कुसुमप्रियायै नम:।
ॐ तोतुलायै नम:।
ॐ तुलाकोटयै नम:।
ॐ कूटस्थायै नम:।
ॐ कोटराश्रयायै नम:।
ॐ स्वयम्भुवे नम:।
ॐ सुरूपायै नम:।
ॐ स्वरूपायै नम:।
ॐ रूपवर्धिन्यै नम:।
ॐ तेजस्विन्यै नम:।
ॐ सुभिक्षायै नम:।
ॐ बलदायै नम:।
ॐ बलदायिन्यै नम:।
ॐ महाकोश्यै नम:।
ॐ महावर्तायै नम:।
ॐ बुद्धिसदसदात्मिकायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ महाग्रहहरायै नम:।
ॐ सौम्यायै नम:।
ॐ विशोकायै नम:।
ॐ शोकनाशिन्यै नम:।
ॐ सात्त्विक्यै नम:।
ॐ सत्त्वसंस्थायै नम:।
ॐ राजस्यै नम:।
ॐ रजोवृतायै नम:।
ॐ तामस्यै नम:।
ॐ तमोयुक्तायै नम:।
ॐ गुणत्रयविभाविन्यै नम:।
ॐ अव्यक्तायै नम:।
ॐ व्यक्तरूपायै नम:।
ॐ वेदविद्यायै नम:।
ॐ शाम्भव्यै नम:।
ॐ शङ्कराकल्पिनीकल्पायै नम:।
ॐ मन:सङ्कल्पसन्ततये नम:।
ॐ सर्वलोकमयीशक्तये नम:।
ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नम:।
ॐ सर्वज्ञानवतीवाञ्छायै नम:।
ॐ सर्वतत्त्वानुबोधिन्यै नम:।
ॐ जागृत्यै नम:।
ॐ सुषुप्तये नम:।
ॐ स्वप्नावस्थायै नम:।
ॐ तुरीयकायै नम:।
ॐ त्वरायै नम:।
ॐ मन्दगतये नम:।
ॐ मन्दायै नम:।
ॐ मन्दिरामोदधारिण्यै नम:।
ॐ पानभूमये नम:।
ॐ पानपात्रायै नम:।
ॐ पानदानकरोद्यतायै नम:।
ॐ अघूर्णारुणनेत्रायै नम:।
ॐ किञ्चिदव्यक्तभाषिण्यै नम:।
ॐ आशापूरायै नम:।
ॐ दीक्षायै नम:।
ॐ दक्षायै नम:।
ॐ दीक्षितपूजितायै नम:।
ॐ नागवल्ल्यै नम:।
ॐ नागकन्यायै नम:।
ॐ भोगिन्यै नम:।
ॐ भोगवल्लभायै नम:।
ॐ सर्वशास्त्रवतीविद्यायै नम:।
ॐ सुस्मृतये नम:।
ॐ धर्मवादिन्यै नम:।
ॐ श्रुतये नम:।
ॐ श्रुतिधरायै नम:।
ॐ ज्येष्ठायै नम:।
ॐ श्रेष्ठायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ पातालवासिन्यै नम:।
ॐ मीमांसायै नम:।
ॐ तर्कविद्यायै नम:।
ॐ सुभक्तये नम:।
ॐ भक्तवत्सलायै नम:।
ॐ सुनाभये नम:।
ॐ यातनायै नम:।
ॐ जातये नम:।
ॐ गम्भीरायै नम:।
ॐ भाववर्जितायै नम:।
ॐ नागपाशधरामूर्तये नम:।
ॐ अगाधायै नम:।
ॐ नागकुण्डलायै नम:।
ॐ सुचक्रायै नम:।
ॐ चक्रमध्यस्थायै नम:।
ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नम:।
ॐ सर्वमन्त्रमयीविद्यायै नम:।
ॐ सर्वमन्त्राक्षरावलये नम:।
ॐ मधुस्रवायै नम:।
ॐ स्रवन्त्यै नम:।
ॐ भ्रामर्यै नम:।
ॐ भ्रमरालकायै नम:।
ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नम:।
ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नम:।
ॐ कुमारजनन्यै नम:।
ॐ क्रूरायै नम:।
ॐ सुमुख्यै नम:।
ॐ ज्वरनाशिन्यै नम:।
ॐ अतीतायै नम:।
ॐ विद्यमानायै नम:।
ॐ भाविन्यै नम:।
ॐ प्रीतिमञ्जर्यै नम:।
ॐ सर्वसौख्यवतीयुक्तये नम:।
ॐ आहारपरिणामिन्यै नम:।
ॐ पञ्चभूतानांनिधानायै नम:।
ॐ भवसागरतारिण्यै नम:।
ॐ अक्रूरायै नम:।
ॐ ग्रहवत्यै नम:।
ॐ विग्रहायै नम:।
ॐ ग्रहवर्जितायै नम:।
ॐ रोहिण्यै नम:।
ॐ भूमिगर्भायै नम:।
ॐ कालभुवे नम:।
ॐ कालवर्तिन्यै नम:।
ॐ कलङ्करहितानार्यै नम:।
ॐ चतुष्षष्ट्यभिधावत्यै नम:।
ॐ जीर्णायै नम:।
ॐ जीर्णवस्त्रायै नम:।
ॐ नूतनायै नम:।
ॐ नववल्लभायै नम:।
ॐ अरजायै नम:।
ॐ रतये नम:।
ॐ प्रीतये नम:।
ॐ रतिरागविवर्धिन्यै नम:।
ॐ पञ्चवातगतिर्भिन्नायै नम:।
ॐ पञ्चश्लेष्माशयाधरायै नम:। 1008 Mantras of Goddess Durga
ॐ पञ्चपित्तवतीशक्तये नम:।
ॐ पञ्चस्थानविबोधिन्यै नम:।
ॐ उदक्यायै नम:।
ॐ वृषस्यन्त्यै नम:।
ॐ त्र्यहंबहि:प्रस्रविण्यै नम:।
ॐ रज:शुक्रधराशक्तये नम:।
ॐ जरायवे नम:।
ॐ गर्भधारिण्यै नम:।
ॐ त्रिकालज्ञायै नम:।
ॐ त्रिलिङ्गायै नम:।
ॐ त्रिमूर्तये नम:।
ॐ त्रिपुरवासिन्यै नम:।
ॐ अरागायै नम:।
ॐ शिवतत्त्वायै नम:।
ॐ कामतत्त्वानुरागिण्यै नम:।
ॐ प्राच्यै नम:।
ॐ अवाच्यै नम:।
ॐ प्रतीच्यै नम:।
ॐ उदीच्यै नम:।
ॐ विदिग्दिशायै नम:।
ॐ अहङ्कृतये नम:।
ॐ अहङ्कारायै नम:।
ॐ बलिमायायै नम:।
ॐ बलिप्रियायै नम:।
ॐ स्रुचे नम:।
ॐ स्रुवायै नम:।
ॐ सामिधेन्यै नम:।
ॐ सश्रद्धायै नम:।
ॐ श्राद्धदेवतायै नम:।
ॐ मात्रे नम:।
ॐ मातामह्यै नम:।
ॐ तृप्तये नम:।
ॐ पितृमात्रे नम:।
ॐ पितामह्यै नम:।
ॐ स्नुषायै नम:।
ॐ दौहित्रिण्यै नम:।
ॐ पुत्र्यै नम:।
ॐ पौत्र्यै नम:।
ॐ नप्त्र्यै नम:।
ॐ शिशुप्रियायै नम:।
ॐ स्तनदायै नम:।
ॐ स्तनधारायै नम:।
ॐ विश्वयोनये नम:।
ॐ स्तनन्धय्यै नम:।
ॐ शिशूत्सङ्गधरायै नम:।
ॐ दोलायै नम:।
ॐ दोलाक्रीडाभिनन्दिन्यै नम:।
ॐ उर्वश्यै नम:।
ॐ कदल्यै नम:।
ॐ केकायै नम:।
ॐ विशिखायै नम:।
ॐ शिखिवर्तिन्यै नम:।
ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नम:।
ॐ खट्वायै नम:।
ॐ बाणपुङ्खानुवर्तिन्यै नम:।
ॐ लक्ष्यप्राप्तये नम:।
ॐ कलायै नम:।
ॐ अलक्ष्यायै नम:।
ॐ लक्ष्यायै नम:।
ॐ शुभलक्षणायै नम:।
ॐ वर्तिन्यै नम:।
ॐ सुपथाचारायै नम:।
ॐ परिखायै नम:।
ॐ खनये नम:।
ॐ वृतये नम:।
ॐ प्राकारवलयायै नम:।
ॐ वेलायै नम:।
ॐ महोदधौमर्यादायै नम:।
ॐ पोषणीशक्तये नम:।
ॐ शोषणीशक्तये नम:।
ॐ दीर्घकेश्यै नम:।
ॐ सुलोमशायै नम:।
ॐ ललितायै नम:।
ॐ मांसलायै नम:।
ॐ तन्व्यै नम:।
ॐ वेदवेदाङ्गधारिण्यै नम:।
ॐ नरासृक्पानमत्तायै नम:।
ॐ नरमुण्डास्थिभूषणायै नम:।
ॐ अक्षक्रीडारतये नम:।
ॐ शार्यै नम:।
ॐ शारिकाशुकभाषिण्यै नम:।
ॐ शाम्बर्यै नम:।
ॐ गारुडीविद्यायै नम:।
ॐ वारुण्यै नम:।
ॐ वरुणार्चितायै नम:।
ॐ वाराह्यै नम:।
ॐ मुण्डहस्तायै नम:।
ॐ दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरायै नम:।
ॐ मीनमूर्तिधरायै नम:।
ॐ मूर्तायै नम:।
ॐ वदन्यायै नम:।
ॐ प्रतिमाश्रयायै नम:।
ॐ अमूर्तायै नम:।
ॐ निधिरूपायै नम:।
ॐ शालग्रामशिलाशुचये नम:।
ॐ स्मृतये नम:।
ॐ संस्काररूपायै नम:।
ॐ सुसंस्कारायै नम:।
ॐ संस्कृतये नम:।
ॐ प्राकृतायै नम:।
ॐ देशभाषायै नम:।
ॐ गाथायै नम:।
ॐ गीतये नम:।
ॐ प्रहेलिकायै नम:।
ॐ इडायै नम:।
ॐ पिङ्गलायै नम:।
ॐ पिङ्गायै नम:।
ॐ सुषुम्णायै नम:।
ॐ सूर्यवाहिन्यै नम:।
ॐ शशिस्रवायै नम:।
ॐ तालुस्थायै नम:।
ॐ काकिन्यै नम:।
ॐ अमृतजीविन्यै नम:।
ॐ अणुरूपायै नम:।
ॐ बृहद्रूपायै नम:।
ॐ लघुरूपायै नम:।
ॐ गुरुस्थिरायै नम:।
ॐ स्थावरायै नम:।
ॐ जङ्गमायै नम:।
ॐ देव्यै नम:।
ॐ कृतकर्मफलप्रदायै नम:।
ॐ विषयाक्रान्तदेहायै नम:।
ॐ निर्विशेषायै नम:।
ॐ जितेन्द्रियायै नम:।
ॐ विश्वरूपायै नम:।
ॐ चिदानन्दायै नम:।
ॐ परब्रह्मप्रबोधिन्यै नम:।
ॐ निर्विकारायै नम:।
ॐ निर्वैरायै नम:।
ॐ विरतये नम:।
ॐ सत्यवर्धिन्यै नम:।
ॐ पुरुषाज्ञायै नम:।
ॐ भिन्नायै नम:।
ॐ क्षान्ति:कैवल्यदायिन्यै नम:।
ॐ विविक्तसेविन्यै नम:।
ॐ प्रज्ञाजनयित्र्यै नम:।
ॐ बहुश्रुतये नम:।
ॐ निरीहायै नम:।
ॐ समस्तैकायै नम:।
ॐ सर्वलोकैकसेवितायै नम:।
ॐ सेवायै नम:।
ॐ सेवाप्रियायै नम:।
ॐ सेव्यायै नम:।
ॐ सेवाफलविवर्धिन्यै नम:।
ॐ कलौकल्किप्रियाकाल्यै नम:।
ॐ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै नम:।
ॐ प्रत्यञ्चायै नम:।
ॐ धनुर्यष्टये नम:।
ॐ खड्गधारायै नम:।
ॐ दुरानतये नम:।
ॐ अश्वप्लुतये नम:।
ॐ वल्गायै नम:।
ॐ सृणये नम:।
ॐ सन्मत्तवारणायै नम:।
ॐ वीरभुवे नम:।
ॐ वीरमात्रे नम:।
ॐ वीरसुवे नम:।
ॐ वीरनन्दिन्यै नम:।
ॐ जयश्रियै नम:।
ॐ जयदीक्षायै नम:।
ॐ जयदायै नम:।
ॐ जयवर्धिन्यै नम:।
ॐ सौभाग्यसुभगाकारायै नम:।
ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नम:।
ॐ क्षेमङ्कर्यै नम:।
ॐ सिद्धिरूपायै नम:।
ॐ सत्कीर्तये नम:।
ॐ पथिदेवतायै नम:।
ॐ सर्वतीर्थमयीमूर्तये नम:।
ॐ सर्वदेवमयीप्रभायै नम:।
ॐ दुर्गाये नमः
ॐ शक्तये नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाशक्तये नम:।
ॐ सर्वमङ्गलमङ्गलायै नम:।

Read about 8 Powerful Durga Mantras

1008 Mantras of Goddess Durga, spells to attract blessings of shakti, देवी पूजा के मंत्र

Leave a comment

If you want any type of astrology guidance then don't hesitate to take PAID ASTROLOGY SERVICE.

Testimonials

I have done all 3 Suggestions and due to faith on you sir. I have heart infection which haven't found for last 50 days after having lot of test with the help of advance machine. But just after doing your upaay, the next day i admitted in hospital and the same doctor found the disease and treatment at same night. So sir you can now think about the level of trust and faith which make me belive this.

client 1
client

Sumit Vasist, Delhi

I used to spend some time with him in doing spiritual discussions which helps me a lot in taking decisions in my personal and professional life. I will definitely recommend everyone to talk once with astrologer Om Prakash who has in depth knowledge of both astrology and spiritual science. He is a very good mentor, astrologer ad a nice person. I will seek advise every time whenever i need

client 1
client

Piyush Kaothekar

sir from the time i got your web address i am just getting addicted to it, Sir from the time i came to understand about Indian astrology i wanted to get in touch with Indian astrologer to get help for my self but i could not get it and now you started helping me i am very grateful to you. sir i am so desperate to get rid of my loans. Sir please remember me in your prayer. and i need a lot more of your help. Great Job by u

client 1
client

Vernon